privacyverklaring

Fotografils vindt jouw privacy erg belangrijk. Jouw gegevens zullen dan ook op een veilige manier verwerkt en gebruikt worden, geheel volgens de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens verzameld worden, waarom Fotografils dit doet en welke juridische grondslag hiervoor aanwezig is. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met info@fotografils.be.

 

 

ARTIKEL 1 | VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE VAN DE PERSOONSGEGEVENS

 

Fotografils is onderdeel van WAGAND BV, gevestigd te Middenstraat 64, 2910 Essen, België, met ondernemingsnummer BE0761.985.874 en webadres: https://www.fotografils.be.

Ilse Wagemakers, bestuurder van WAGAND BV en fotografe die handelt onder de naam Fotografils, is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

 

ARTIKEL 2 | WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD EN VERWERKT?

 

Fotografils verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je de gegevens zelf aan haar verstrekt. 

Gegevens zoals je:

 • Identiteitsgegevens: voor- en achternaam, eventueel bedrijfsnaam, geslacht, geboortedatum, rijksregister- en/of ondernemingsnummer
 • Contactgegevens: adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via correspondentie (per mail en/of door het invullen van een vragenlijst) zoals jouw gezinssamenstelling, hobby’s, interesses, gezondheidsgegevens (vb. zwanger),… Dit om je beter te leren kennen en om je zo authentiek mogelijk in beeld te kunnen brengen.
 • Financiële gegevens: o.a. bankrekeningnummer, betalingen, openstaand saldo, aankoopgeschiedenis, …
 • Beeldmateriaal: omdat Fotografils jou en andere betrokkenen vastlegt op beeld, verwerkt Fotografils ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens (vb. raciale of etnische afkomst)
 • Gegevens over jouw activiteiten op deze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Deze gegevens worden gebruikt om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst.

 

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Fotografils kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Het is dan ook aangeraden om als ouders of voogd betrokken te zijn bij de online activiteiten van je kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Fotografils zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@fotografils.be, dan worden deze verwijderd.

 

ARTIKEL 3 | DOELEINDEN WAARVOOR DEZE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD

 

Fotografils verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor onder andere, maar niet uitsluitend voor:

 • De optimale uitvoering van de overeenkomst;
 • Klanten- en orderbeheer;
 • Klantenadministratie en het aanmaken van een klantenbestand;
 • Aanbieden van producten of diensten (fotoshoots, promoties, …);
 • Opvolgen van bestellingen en leveringen;
 • Afleveren van goederen of verlenen van diensten;
 • Facturatie en financiële administratie;
 • Uitvoeren van directe marketing en gepersonaliseerde reclame zoals updates, nieuwsbrieven, infobrochures, e-mails, uitnodigingen voor activiteiten, marketingmateriaal, en andere informatie die nuttig zou kunnen zijn voor de klant;
 • Beantwoorden aan een wettelijke verplichting.

Fotografils maakt gebruik van een portfolio op haar website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Hierin worden jouw foto’s verwerkt met jouw voornaam, datum en locatie wanneer jij hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor hebt gegeven. Deze foto’s worden minstens 7 jaar tot onbeperkt in het archief van Fotografils bewaard, tenzij jij een verzoek doet tot verwijdering. Dit geeft jou geen recht de foto’s onbeperkt op te vragen. Het maken van een back-up is jouw eigen verantwoordelijkheid.

 

Een wachtwoord voor jouw persoonlijke account in de online fotogalerij wordt versleuteld opgeslagen in combinatie met je e-mailadres. Dit om beveiligingsfraude te voorkomen. Fotografils bewaart deze accountgegevens tot het einde van de klantrelatie. In de galerij met de inhoud die voor jou is gemaakt, heeft Fotografils geen toegang tot de accountgegevens die jij hebt gekozen.

 

Fotografils heeft een commercieel belang om anonieme, statistische gegevens te verzamelen over de manier waarop de website bezocht wordt om zo de service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van analytics en retargeting diensten. Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij de website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen. Ze garanderen de functionaliteit van de website en zorgen mee voor jouw gebruiksgemak. Jouw gebruik van de website zal getrackt worden met Google Analytics en hierbij is Fotografils aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

 

Wanneer jij contact op wil nemen via de website, vraagt Fotografils om jouw naam, e-mail, telefoonnummer en details over de door jou gewenste shoot. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor haar. De gegevens van een verzonden contactformulier worden verwijderd van zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

 

Om het plaatsen van recensies over de diensten van Fotografils mogelijk te maken, worden jouw (voor)naam en de inhoud van jouw bericht verwerkt. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor Fotografils. Recensies over haar diensten kunnen op de website geplaatst worden uit commercieel belang. Deze worden verwijderd van zodra ze niet meer representatief zijn voor de dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.

 

Fotografils verzamelt of verwerkt geen informatie voor andere doeleinden dan deze hierboven beschreven, tenzij jij hiertoe voorafgaandelijk toestemming geeft.

 

ARTIKEL 4 | HOE WORDEN DEZE GEGEVENS VERKREGEN?

 

Bovenstaande gegevens heeft Fotografils van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan haar hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat Fotografils jouw gegevens heeft verkregen van één van haar klanten wanneer jij ook aanwezig was tijdens de shoot of (huwelijks)reportage.

 

ARTIKEL 5 | RECHTSGROND

 

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens ligt in de overeenkomst die de klant met Fotografils is aangegaan, voor het verstrekken van laatstgenoemde haar diensten; en de uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming die de klant aan Fotografils heeft gegeven om de door de klant meegedeelde persoonsgegevens te verwerken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 6 | RECHTMATIGHEID VAN DE VERWERKING

 

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6 a, b, f van de AVG van 27 april 2016. De klant geeft, door aanvaarding van de offerte, toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor de verwerkingsdoeleinden zoals geformuleerd in artikel 3 van deze privacyverklaring. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Fotografils en de klant, of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke, behalve wanneer de belangen/grondrechten/fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens strekken, zwaarder wegen dan die belangen.

 

ARTIKEL 7 | DUURTIJD VAN DE BEWARING 

 

Fotografils bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op het gebied van boekhouding).


Fotografils verbindt zich ertoe de persoonsgegevens niet langer bij te houden dan 7 jaar na de fotoshoot. Beeldmateriaal wordt 7 jaar tot onbeperkt bewaard in het archief van Fotografils, tenzij jij een verzoek doet tot verwijdering.

 

ARTIKEL 8 | JOUW RECHTEN MET BETREKKING TOT DEZE GEGEVENS

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou te allen tijde een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door Fotografils hebt laten verwerken:

 • Recht op inzage van je persoonsgegevens en van de informatie vermeld in artikel 15 AVG
 • Recht om je gegevens te laten verbeteren of vervolledigen
 • Recht op het laten verwijderen van je persoonsgegevens
 • Recht op de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens

Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, zonder dat dit effect heeft op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

 

Je hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. 

 

Bovendien heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Fotografils van jou bezit, in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, kan je zelf de instellingen van je klantenaccount aanpassen en/of een e-mail met jouw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of je verzoek tot intrekking van je persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens verzenden naar: info@fotografils.be .

 

Fotografils kan je vragen om je te legitimeren voor zij gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

 

ARTIKEL 9 | VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

 

Jouw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door Fotografils. Voor de bedrijfsvoering kunnen jouw gegevens doorgegeven worden aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en externe adviseurs. Dit voor:

 • Klantenadministratie en boekhouding;
 • Reservatie van fotoshoots;
 • Internetomgeving (webhosting);
 • Nieuwsbrieven en uitnodigingen (mailplatform);
 • Bestellingen en betalingen (bestelplatform, online fotogalerij).

Fotografils geeft de door jou verstrekte gegevens niet door aan derden tenzij dit vanuit een wettelijke verplichting vereist is of in functie van de hierboven beschreven doeleinden. Buiten de beschreven doeleinden zal altijd schriftelijk toestemming gevraagd worden om de gegevens te mogen delen. Fotografils zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

ARTIKEL 10 | BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS 

 

Fotografils neemt passende en redelijke maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De toegang tot persoonsgegevens is beperkt waar nodig.

 

Wanneer een datalek wordt vastgesteld, zal Fotografils hiervan een mededeling doen aan de betrokken klant(en), zonder onredelijke vertraging, alsook van de waarschijnlijke gevolgen en de maatregelen die zij heeft gesteld of genomen om het datalek en eventuele verdere nadelige gevolgen aan te pakken.

 

Als jij het idee hebt dat je persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen van misbruik zijn, dan kan je contact opnemen via info@fotografils.be

 

ARTIKEL 11 | KLACHTEN

 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij jou hierover met Fotografils contact op te nemen via info@fotografils.be

 

Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

 

ARTIKEL 12 | SLOTBEPALINGEN

 

Deze privacyverklaring kan aangepast worden wanneer er bijvoorbeeld wetswijzigingen plaatsvinden. Het is daarom raadzaam om de verklaring periodiek te raadplegen. Als je nog vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop Fotografils je gegevens gebruikt, kun je een e-mail sturen naar info@fotografils.be.