Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 | TOEPASSING

 

§ 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fotografils en de opdrachtgever. Het geven van een opdracht en/of plaatsen van een bestelling impliceert dat de opdrachtgever volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet voorafgaand schriftelijk worden goedgekeurd door de fotograaf. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

 

ARTIKEL 2 | DEFINITIES

 

§ 2.1. De fotograaf: Ilse Wagemakers, hierna genoemd “de fotograaf”. Ilse Wagemakers is zaakvoerder van WAGAND BV, gevestigd te Middenstraat 64, 2910 Essen, met BTW nummer: BE0761.985.874 en handelt onder de naam Fotografils.

§ 2.2. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de diensten van de fotograaf inhuurt teneinde een creatie uit te voeren in zijn opdracht. De fotograaf mag als haar opdrachtgever -gehouden in eigen naam- beschouwen elkeen die haar een opdracht heeft toevertrouwd, tenzij deze uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen als vertegenwoordiger, orgaan van een rechtspersoon, als lasthebber, uit naam en voor rekening van een derde waartoe dit slechts geldig zal zijn indien naam en adres van deze derde, lastgever, rechtspersoon of vertegenwoordigde tegelijkertijd met de opdracht aan de fotograaf wordt verstrekt.

§ 2.3. Een fotosessie, fotoreportage, fotoreeks, fotografie, fotoshoot, fotoalbums, fotoafdrukken, productie, product, website(s): de online of offline diensten, aanleveringen, werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft.

§ 2.4. Een figurant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de opdrachtgever een overeenkomst afsloot teneinde een specifiek deelaspect van de uit te voeren werkzaamheden te bewerkstelligen. In vakjargon ook model of fotomodel genoemd.

 

ARTIKEL 3 | PRIJZEN EN OFFERTES

 

§ 3.1. De prijzen die van toepassing zijn op de diensten zijn deze die op de website, in een brochure en/of in een offerte worden bekendgemaakt. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief taksen en BTW, tenzij anders vermeld.

§ 3.2. De prijzen kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle bestellingen en boekingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd.

§ 3.3. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij toonbaar anders is vermeld. De offerte verplicht niet tot levering of uitvoering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. Een offerte of prijs in de prijsbrochure blijft gelden tot 30 dagen na het versturen ervan. Nadien kunnen de prijzen wijzigen.

§ 3.4. De prijs die de opdrachtgever krijgt op de dag van de definitieve overeenkomst blijft ongewijzigd voor die overeenkomst, ongeacht eventuele prijsstijgingen.

§ 3.5. Cadeaubonnen blijven 9 maanden geldig na uitgiftedatum. Hierna kan de bon enkel nog gebruikt worden met uitdrukkelijk akkoord van de fotograaf en zullen de prijzen die op dat moment gelden van toepassing zijn. Indien op de bon geen bedrag, maar de omschrijving van een dienst staat, zal de gebruiker van de bon het eventuele prijsverschil (t.o.v. de aankoopprijs van de bon) moeten bijbetalen om nog van dezelfde dienst te kunnen genieten.

 

ARTIKEL 4 | OVEREENKOMST, VOORSCHOT EN ANNULATIE

 

§ 4.1. Een orderovereenkomst tussen de fotograaf en de opdrachtgever met betrekking tot de levering van foto- en ander beeldmateriaal, komt slechts tot stand door de schriftelijke bevestiging van de fotograaf.

§ 4.2. De opdrachtgever dient het aanbod (via offerte, mail en/of brochure) expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien hij dit nalaat, maar er desondanks mee instemt of althans die indruk wekt zodanig dat de fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

§ 4.3. De overeenkomst komt definitief tot stand na ontvangst van de storting van het voorschot. Dit voorschot bedraagt 30% van het totale factuurbedrag. Het voorschot dient voldaan te worden binnen de 30 dagen na de schriftelijke aanvaarding van de opdracht en/of bestelling door de fotograaf. Indien het voorschot niet tijdig wordt voldaan, heeft de fotograaf het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat voorafgaande toestemming moet worden gevraagd aan de Rechtbank en zonder dat de fotograaf schadevergoeding verschuldigd is, van welke aard dan ook.

§ 4.4. De overeenkomst tussen de fotograaf en de opdrachtgever komt tot stand voor één specifieke datum of verschillende data. Enkel deze datum of data worden door de fotograaf ingeboekt en d.m.v. het voorschot (art. 4.3) definitief bevestigd. Indien de opdrachtgever de datum van een reeds bevestigde offerte wil verplaatsen naar een andere datum, om welke reden dan ook, zal de fotograaf een administratieve kost van €200 in rekening brengen. Het verplaatsen naar een andere datum is daarbij enkel mogelijk als de fotograaf dan nog beschikbaar is. Indien de fotograaf niet beschikbaar is, wordt de opdracht aanzien als geannuleerd en gelden de bepalingen van art. 4.8.

§ 4.5. De afgesproken tijdsduur of formule kan niet ingekort worden, verlengen kan wel, indien dit past in de agenda van de fotograaf en mits bijbetaling. Is de opdrachtgever en/of de figurant te laat op de afspraak, kan er de resterende tijd nog gefotografeerd worden. De opdracht kan in dat geval niet worden verlengd, noch kunnen er aanpassingen gebeuren aan de afgesproken prijs.

§ 4.6. Daagt de opdrachtgever en/of de figurant niet op zonder enige verwittiging, dan moet het volledige bedrag voor de opdracht betaald worden.

§ 4.7. Indien er voor aanvang van een portretfotosessie in openlucht zware neerslag, stormweer en/of atmosferische storingen voorspeld worden, contacteert de fotograaf de opdrachtgever om te overleggen. In samenspraak wordt er gezocht naar een overdekte locatie of een alternatief moment om de sessie te verplaatsen. Fotosessies worden niet verplaatst omwille van koude, een bui, bewolkt weer, e.d.

§ 4.8. Bij annulering door de opdrachtgever wordt het volledige voorschot steeds aangerekend, ongeacht de reden of het tijdstip van de annulering. Er kan door de fotograaf een nieuwe datum voorgesteld worden zonder meerprijs, als de datum van de nieuwe opdracht nog in hetzelfde jaar kan plaatsvinden.

§ 4.9. Ingeval een annulering plaatsvindt na het tot stand komen van een orderovereenkomst voor een huwelijksreportage, wordt de fotograaf als volgt vergoed:

Bij annulatie tot 3 maanden voor de afgesproken huwelijksdatum:

bijkomende annulatiekost van 50% van de overeengekomen prijs voor alle gereserveerde uren, vermeerderd met alle aangegane kosten.

Bij annulatie tot 6 maanden voor de afgesproken huwelijksdatum:

bijkomende annulatiekost van 25% van de overeengekomen prijs voor alle gereserveerde uren, vermeerderd met alle aangegane kosten.

§ 4.10. Ingeval een annulering plaatsvindt na het tot stand komen van een orderovereenkomst (anders dan een huwelijksreportage) wordt de fotograaf als volgt vergoed:

Bij annulatie tot 24 uur voordien:

minimum 75% van de overeengekomen prijs voor alle gereserveerde uren, vermeerderd met alle aangegane kosten.

Bij annulatie tot 48 uur voordien:

minimum 50% van de overeengekomen prijs voor alle gereserveerde uren, vermeerderd met alle aangegane kosten.

Bij annulatie tot 72 uur voordien:

minimum 25% van de overeengekomen prijs voor alle gereserveerde uren, vermeerderd met alle aangegane kosten.

§ 4.11. Indien de opname voor een commerciële opdracht door de opdrachtgever wordt uitgesteld, doch uitgevoerd binnen een termijn van 30 dagen, waarbij een nieuwe opdracht schriftelijk wordt bevestigd, is volgende bijkomende vergoeding verschuldigd:

Bij uitstel 24 uur voordien:

minimum 50% van de overeengekomen prijs voor alle gereserveerde uren, vermeerderd met alle aangegane kosten.

Bij uitstel 48 uur voordien:

minimum 25% van de overeengekomen prijs voor alle gereserveerde uren, vermeerderd met alle aangegane kosten.

Bij uitstel 72 uur voordien:

alle aangegane kosten.

Zo de opname niet uitgevoerd wordt binnen de dertig dagen, wordt de vergoeding berekend als bij een annulering (art. 4.10).

 

ARTIKEL 5 | VRIJ WERK – TFP (TIME FOR PRINT)  – PORTFOLIO

 

§ 5.1. Vrij werk is een overeenkomst tussen de fotograaf en de wederpartij, waarbij de wederpartij tijd investeert om te poseren en daarna foto’s krijgt van de fotograaf (TFP), zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn. De fotograaf beslist autonoom, en zelfs eventueel ná levering van de prestaties, of een fotosessie onder het Vrij Werk statuut valt. Dit geldt zelfs indien vooraf een offerte werd opgemaakt of een overeenkomst werd ondertekend tegen een afgesproken prijs. De fotograaf kan dit bv. beslissen indien zij de resultaten van die aard vindt dat deze als portfolioaanvulling kunnen dienen. In dit geval zijn de bepalingen van art. 15 integraal van toepassing.

 

ARTIKEL 6 | PLAATSEN VAN DE BESTELLING (AFDRUKKEN, KAARTJES, ALBUMS, E.A.) – WIJZIGING VAN DE BESTELLING

 

§ 6.1. Bestellingen kunnen enkel schriftelijk geplaatst worden en zijn bindend. Elke bestelling betekent de aanvaarding van de voorwaarden door de opdrachtgever.

§ 6.2. Bij de plaatsing van de bestelling moet de opdrachtgever nauwkeurige en exacte gegevens opgeven over de identiteit van de bestemmeling van de bestelling, het leveringsadres en het emailadres waarnaar een bevestiging van de bestelling gestuurd kan worden.

§ 6.3. Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.

§ 6.4. Een bestelling verbindt de fotograaf niet, voordat ze door de fotograaf is bevestigd per schrijven (e-mail).

§ 6.5. De bestelling wordt pas in productie genomen en geleverd nadat de betaling ervan werd ontvangen.

§ 6.6. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook (in de bewerking of plaatsing van de illustraties, in de tekst, in de formaten, qua aantal enz.) schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden aan de opdrachtgever extra gefactureerd en verlengen de uitvoeringstermijn. Dit geldt eveneens voor de machine stilstanden in afwachting van het ‘goed voor order’.

§ 6.7 Het voorschot voor de opmaak van een (huwelijks)album bedraagt €300.In deze prijs zijn de ontwerpuren en een correctieronde inbegrepen. De prijs is exclusief het toevoegen van extra pagina’s anders dan voorzien in het basispakket, alle mogelijke extra opties, bijkomende verzendingskosten en eventuele taksen.

§ 6.8 Het voorschot voor de opmaak van een (huwelijks)album is niet terug vorderbaar, ook niet wanneer het album uiteindelijk niet wordt afgedrukt.

 

ARTIKEL 7 | HERROEPINGSRECHT

 

§ 7.1. Het herroepingsrecht geeft iedere consument het recht om binnen de 14 kalenderdagen af te zien van een diensten- of verkoopovereenkomst gemaakt op afstand. De termijn gaat in op de dag na het afsluiten van de overeenkomst. Om dit recht uit te oefenen, dient de opdrachtgever de fotograaf ondubbelzinnig schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. Dit bericht moet de fotograaf bereiken voor het verstrijken van de herroepingstermijn. Alle tot op dat moment uitgevoerde betalingen voor die overeenkomst worden binnen de 14 dagen na ontvangst van het bericht tot herroeping door de fotograaf terugbetaald.

§ 7.2. De opdrachtgever erkent dat hij zijn herroepingsrecht verliest wanneer hij uitdrukkelijk vooraf instemt met de opdracht en van zodra de uitvoering van de opdracht gedeeltelijk of volledig heeft plaatsgevonden, ook als de termijn tussen het aangaan van de overeenkomst en de uitvoering van de opdracht minder dan 14 kalenderdagen bedraagt.

§ 7.3. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de bestelling van producten op maat en kan bijgevolg niet ingeroepen worden voor de bestelling van cadeaubonnen, foto’s, fotoalbums of andere fotoproducten. Deze opsomming is niet limitatief.

 

ARTIKEL 8 | BETALINGEN

 

§ 8.1. De facturen van de fotograaf zijn betaalbaar op het rekeningnummer IBAN BE26731050348429 binnen de 30 dagen na ontvangst, tenzij anders vermeld op de factuur.

§ 8.2. Indien de factuur niet betaald werd op de vervaldag, zal een eerste aanmaning kosteloos verstuurd worden. Er resten dan 14 dagen om het bedrag te voldoen zonder bijkomende kosten. Op bedragen die 14 dagen na ontvangst van de eerste aanmaning nog uitstaand zijn, wordt, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest en forfaitaire schadevergoeding berekend als volgt:
verschuldigde saldo < € 150 = € 20 aanmaningskosten,
verschuldigde saldo van € 150 tot € 500 = € 30 aanmaningskosten + 10% van het factuurbedrag
verschuldigde saldo > € 500 = € 65 aanmaningskosten + 5% van het factuurbedrag (begrensd tot maximaal 2000 euro.)

§ 8.3. Het voorschot komt van rechtswege toe aan de fotograaf en wordt verrekend met voormelde schadeloosstelling.

De afstand van rechten gaat slechts in op het ogenblik van de volledige betaling van de vergoeding voor afstand van rechten.

§ 8.4. Digitale bestanden of fotoproducten die via de online galerij worden aangekocht, dienen onmiddellijk via online bankieren betaald te worden.

§ 8.5. Na het plaatsen van een bestelling bij de fotograaf (niet via de online galerij) ontvangt de opdrachtgever per e-mail een bevestiging van de bestelling, alsook de overeenstemmende factuur, met verzoek het bedrag over te maken op de bankrekening van de fotograaf. Na ontvangst van de betaling worden het ontwerp, het album, de producten en/of de fotoafdrukken in productie genomen en geleverd.

§ 8.6. Bij niet of laattijdige betaling behoudt de fotograaf zich het recht alle verdere prestaties op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande bedrag bekomen is.

§ 8.7. Elke klacht i.v.m. de factuur of gefactureerde werken dient schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 dagen na de verzending van de factuur op straffe van niet-ontvankelijkheid.

§ 8.8. Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden dat de werken aanvaard en goedgekeurd zijn door de opdrachtgever voor wat betreft de prijs, alsook voor wat betreft de kwaliteit, tenzij de opdrachtgever protest aantekende tegen de factuur binnen de hierboven vermelde termijn.

 

ARTIKEL 9 | LEVERING EN VERZENDING

 

§ 9.1. De fotograaf oordeelt zelf welke foto’s aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

§ 9.2. Uit alle genomen foto’s wordt door de fotograaf een weloverwogen, uitgebreide selectie gemaakt. Het precieze aantal kan niet op voorhand vastgelegd worden. Dit hangt af van variabelen, zoals de aard van de opdracht en de duur van de reportage. Een minimumaantal foto’s dat zal worden afgeleverd, wordt per opdracht omschreven.

§ 9.3. De geselecteerde foto’s worden door de fotograaf bewerkt, individueel geoptimaliseerd en digitaal afgeleverd in jpeg-formaat na (bewijs van) betaling van de eindfactuur.

§ 9.4. Digitale aflevering gebeurt via We-Transfer, USB-stick of beveiligde online galerij, naargelang de opdracht.

Een online galerij blijft 6 weken toegankelijk d.m.v. een persoonlijk paswoord. In die periode kan de opdrachtgever ook rechtstreeks fotoproducten bestellen van die opdracht via de webshop verbonden aan de galerij. Het voorzien van een back-up van de afgeleverde digitale bestanden valt onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

§ 9.5. De aflevertermijn van de beelden is afhankelijk van de grootte van de opdracht, alsook van de drukte van het moment.

Kwaliteit primeert hierbij boven snelheid. Een richttijd wordt per opdracht omschreven.

Indien de opdrachtgever de foto’s voor een bepaalde deadline nodig heeft, moet hij dit voor de definitieve boeking kenbaar maken.

§ 9.6. Foto’s die de selectie van de fotograaf niet haalden, alsook de onbewerkte, originele RAW-bestanden kunnen onder geen enkel beding door de opdrachtgever verkregen worden.

§ 9.7. De foto’s, de montage van de foto’s en de eventueel begeleidende teksten worden door de fotograaf slechts effectief in druk gegeven en ter beschikking gesteld van de opdrachtgever na goedkeuring door de opdrachtgever en na volledige betaling van het voorschot en de eindfactuur, ongeacht het feit dat er desgevallend tussen de partijen een uitdrukkelijke levertijd werd

overeengekomen.

De fotograaf zal, indien dit redelijkerwijze mogelijk is, de door de opdrachtgever aangegeven correcties uitvoeren.

Het akkoord van de opdrachtgever met de foto’s, de montage en begeleidende teksten ontslaat de fotograaf van elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de vorm en de inhoud van de foto’s en de inhoud en spelling van de begeleidende teksten

§ 9.8. Bestellingen worden door de fotograaf verzonden via de post. De verzendkosten zijn ten laste van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

§ 9.9. Huwelijksalbums of andere albums op maat ontworpen door de fotograaf kunnen zonder bijkomende kosten worden opgehaald in het pand waar de fotograaf gevestigd is.

§ 9.10. Verzonden foto’s of andere dragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de opdrachtgever tot het moment dat de foto’s of dragers door de fotograaf onbeschadigd retour worden ontvangen. De fotograaf is niet aansprakelijk voor vertraging, diefstal, verlies en/of beschadiging door B-post of door een derde waarop de fotograaf beroep doet ter verzending van de bestellingen.

§ 9.11. De fotograaf levert enkel aan adressen in Europa.

§ 9.12. De leveringstermijn is afhankelijk van het bestelde product.

§ 9.13. De leveringstermijn gaat steeds in na ontvangst van de betaling. Het volledige bedrag moet door de fotograaf ontvangen zijn, alvorens tot de levering wordt overgegaan.

§ 9.14. Indien geen leveringstermijn overeengekomen is, wordt die in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld.

§ 9.15. Indien de fotograaf en de opdrachtgever overeenkomen dat de leveringstermijn wordt vervroegd, heeft de fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

§ 9.16. Indien de opdrachtgever de oorspronkelijke overeenkomst wijzigt, dan kan de leveringstermijn worden verlengd.

§ 9.17. Als de opdrachtgever de bestelling niet ontvangt binnen de overeengekomen termijn, heeft hij een week de tijd om de fotograaf daarvan op de hoogte te brengen. In geen geval kan overschrijding van de leveringstermijn een vermindering van de prijs met zich meebrengen, noch enige schadevergoeding of beëindiging, ontbinding of verbreking van de overeenkomst veroorzaken.

§ 9.18. Indien de zending met bestelling opnieuw bij de fotograaf toekomt, omdat de opdrachtgever een onvolledig of fout leveringsadres opgegeven heeft, kan de opdrachtgever geen schadevergoeding eisen. Op verzoek van de opdrachtgever kan de bestelling nogmaals worden verstuurd. De opdrachtgever zal de verzendingskosten moeten betalen.

 

ARTIKEL 10 | ONKOSTEN EN MAALTIJD

 

§ 10.1. De fotograaf is steeds gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot voor onkosten te vragen. Alle reiskosten zoals kilometervergoeding, inkom- of vervoerstickets, parkeerkosten, overnachting, catering enz. zijn voor rekening van de opdrachtgever. Zij worden hetzij in het honorarium doorgerekend aan de opdrachtgever, hetzij rechtstreeks door de fotograaf aan de opdrachtgever gefactureerd. Reistijd en verplaatsingen van de fotograaf kunnen maximum tot 50% van het honorarium worden aangerekend.

§ 10.2. De tijd gebruikt voor locatiescouting, casting, pre-lighting, opbouw en afbreken van decor en andere voorbereidende werkzaamheden kan aangerekend worden maximum tot 50% van het honorarium.

§ 10.3. De opdrachtgever voorziet per vijf geboekte uren één versbereide maaltijd voor de fotograaf, alsook water en/of frisdrank. Indien de opdrachtgever hierin niet voorziet, begrijpt de opdrachtgever dat de fotograaf de opnamelocatie zal verlaten om een maaltijd te bekomen en dat de fotograaf niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor de tijd die daardoor verloren gaat. De onkosten voor de maaltijd zullen dan in alle redelijkheid verrekend worden op de eindfactuur.

 

ARTIKEL 11 | OVERMACHT

 

§ 11.1. Wanneer de uitvoering van de opdracht ingevolge overmacht niet te realiseren is, is de fotograaf gerechtigd om de opdracht te beëindigen. In dit geval is de opdrachtgever gehouden de fotograaf te vergoeden voor het reeds verrichte werk. De fotograaf is onder geen enkel beding gehouden tot het betalen van enige schadeloosstelling aan de opdrachtgever.

§ 11.2. In geval van overmacht dient de fotograaf de opdrachtgever daarvan met spoed mededeling te doen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de opdrachtgever 2 weken de tijd om de overeenkomst te ontbinden. Indien de opdrachtgever de overeenkomst ontbindt, is deze verplicht de fotograaf te vergoeden voor het reeds verrichte werk.

§ 11.3. Onder overmacht wordt onder meer verstaan:

verlies van de originele digitale bestanden door een crash, oorlog, mobilisatie, onlusten, atmosferische storingen, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht- of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere producties, creaties, werkzaamheden, storingen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet-levering van materialen door derden, en andere ten tijde van de totstandkoming van de opdracht en/of overeenkomst onvoorzienbare omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst onmogelijk maken of die van een zodanige invloed zijn dat de opdrachtgever in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de opdracht/overeenkomst niet kan eisen. Deze opsomming is niet limitatief.

§ 11.4. Ingeval de overeenkomst door de fotograaf niet kan worden uitgevoerd wegens ziekte of ongeval, zullen de fotograaf en de opdrachtgever onderling zoeken naar een gepaste oplossing. Wanneer het een verplaatsbare opdracht betreft, zal er, na akkoord van en in samenspraak met de opdrachtgever, zo snel mogelijk een alternatieve datum bepaald worden.

Wanneer het een niet-verplaatsbare opdracht betreft, tracht de fotograaf in de mate van het mogelijke en met akkoord van de opdrachtgever in vervanging te voorzien. In dat geval wordt de

opdrachtgever geacht rechtstreeks te contracteren met de vervanger en kan de fotograaf aldus niet meer aansprakelijk gesteld worden voor enige (buiten)contractuele tekortkoming door de vervanger. Ingeval geen vervanging gevonden kan worden, kunnen beide partijen de overeenkomst kosteloos opzeggen.

De fotograaf verbindt zich ertoe in dit geval het reeds ontvangen voorschot terug te betalen, doch zal geen enkele bijkomende schadevergoeding verschuldigd zijn aan de opdrachtgever.

 

ARTIKEL 12 | KWALITEIT VAN HET WERK

 

§ 12.1. De fotograaf verklaart, naar eigen normen, kwalitatieve opnamen te maken en deze ook in haar eigen stijl te bewerken.

§ 12.2. De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

§ 12.3. Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de opdrachtgever en zullen door de fotograaf worden aangerekend. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht verlengen de uitvoeringstermijn.

§ 12.4. De opdrachtgever kan aanwezig zijn of mag een gevolmachtigde vertegenwoordiger naar de opnamen sturen. Zo zij niet aanwezig zijn, dient de opdrachtgever zich te schikken naar het oordeel van de fotograaf voor wat betreft de goede uitvoering van de opdracht, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen.

§ 12.5. Het specifiek bewerken en/of corrigeren van beelden zit niet in de opdracht van de fotograaf vervat. Voor het specifiek bewerken op verzoek van de opdrachtgever (het ‘photoshoppen’) zal een bijkomende vergoeding worden aangerekend.

 

ARTIKEL 13 | AANSPRAKELIJKHEID

 

§ 13.1. De geleverde prestaties en diensten van de fotograaf zijn altijd een inspanningsverbintenis, doch geen resultaatsverbintenis.

§ 13.2. De fotograaf moet de door de opdrachtgever schriftelijk aangeduide correcties in begeleidende teksten uitvoeren, maar is niet aansprakelijk voor niet aangeduide spelling- , taalkundige, of grammaticale fouten. Van zodra de fotograaf de bestelling heeft verzonden naar de drukker kunnen door de opdrachtgever geen correcties meer worden gevraagd.

§ 13.3. De fotograaf draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor kleurafwijkingen die kunnen ontstaan bij het vervullen van de opdracht bv. door de samenstelling van de gefotografeerde voorwerpen of als gevolg van schommelingen in de kleurtemperatuur.

§13.4. De fotograaf is evenmin verantwoordelijk ingeval een opname door de opdrachtgever verworpen wordt omdat de briefing, het concept of de strategie van de opdrachtgever verandert of omdat het product met gebreken door de opdrachtgever geleverd werd. In voormelde gevallen zijn het volledige honorarium en alle kosten verschuldigd. Dit geldt

eveneens voor een eventuele nieuwe opname die nadien, onafhankelijk van de verworpen opnamen, wordt gedaan.

§ 13.5. De mondelinge opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.

§ 13.6. De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade tenzij er sprake is van opzet of zware fout in hoofde van de fotograaf.

§ 13.7. Behoudens in geval van opzet, is de totale aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het factuurbedrag.

§ 13.8. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de wederpartij tijdens de fotosessie.

§ 13.9. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de opdrachtgever vóór, tijdens of ná de fotosessie.

§ 13.10. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies van de voorwerpen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van een opdracht. Alle kledij, collectiestukken en andere accessoires zullen met de nodige zorg behandeld worden, maar bij schade of verlies kan de fotograaf niet verantwoordelijk gesteld worden. Indien de waarde van de goederen het verantwoorden, kan de fotograaf de goederen laten verzekeren en is de fotograaf gerechtigd de kosten daarvan aan de opdrachtgever door te rekenen.

§ 13.11. De fotograaf is niet aansprakelijk voor het bekomen van het akkoord van de houders van de auteursrechten, naburige rechten, afbeeldingsrechten, merkenrechten, wier werken, prestaties , afbeeldingen of merken afgebeeld zijn op het materiaal en nodig zijn voor het gebruik van het foto- en ander beeldmateriaal en ook niet om de daarmee gepaarde kosten te betalen. Deze bedragen zijn niet inbegrepen in het honorarium. Desgevallend zal de opdrachtgever de fotograaf vrijwaren voor elke aanspraak die deze houders laten gelden lastens de fotograaf ingevolge de exploitatie van het foto- en ander beeldmateriaal door de opdrachtgever.

§ 13.12. De aansprakelijkheid van de fotograaf bij het produceren van opnamen reikt niet verder dan zijn eigen tussenkomst. De fotograaf is derhalve niet verantwoordelijk voor het gedrag, de stiptheid of de professionele prestaties van om het even welke medewerker, model, acteur, figurant, zelfs indien deze door haar werd gecontacteerd voor rekening van de opdrachtgever.

§ 13.13. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor enig uitstel of annulatie van een productie of opname die te wijten is aan een te late levering door de opdrachtgever of diens onderaannemer van een product of accessoire, of aan de stiptheid of foutief gedrag van deze laatsten.

§ 13.14. De fotograaf is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies veroorzaakt door het ontwikkellabo, een gebrek in fabricage, luchthaven x- stralen controle e.d. . Deze opsomming is niet limitatief. In al die gevallen is ook het honorarium van de fotograaf volledig verschuldigd. Ingeval de aansprakelijkheid van de fotograaf toch in het gedrang zou komen, kan de door haar verschuldigde schadevergoeding niet hoger zijn dan het honorarium voor die bepaalde opdracht.

§ 13.15. De fotograaf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kleurafwijkingen bij afdrukken die niet door de fotograaf geleverd werden, noch voor kleurafwijkingen op beeldschermen.

§ 13.16 De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele overtredingen bij het uitvoeren van zijn opdracht. De opdrachtgever dient over de nodige toelatingen beschikken die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Bv. de toelating tot het betreden van een pand of domein.

 

ARTIKEL 14 | KLACHTEN

 

§ 14.1. Indien de opdrachtgever niet tevreden is over de kwaliteit van het werk, kan hij de fotograaf hiervan op de hoogte stellen per e-mail: info@fotografils.be .

§ 14.2. Alle formele klachten met betrekking tot de geleverde diensten, de bestellingen en/of de factuur dienen door de opdrachtgever, binnen de 8 dagen na de uitvoering of factuurdatum per aangetekend schrijven verzonden te worden aan de fotograaf. Ieder laattijdig protest is niet-ontvankelijk.

 

ARTIKEL 15 | AUTEURSRECHT – RECHT TOT REPRODUCTIE – GEBRUIK VAN DE FOTO’S

 

(Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten.)

 

§ 15.1. De fotograaf behoudt de auteursrechten op alle werken die hij voor de opdrachtgever uitvoert. De opdrachtgever bevestigt dat hij geen aanspraak kan maken op het copyright en het auteursrecht van de foto’s, noch in analoge, noch in digitale vorm.

§ 15.2. Het model en de opdrachtgever verbinden zich ertoe de naam van de fotograaf te vermelden bij iedere publicatie, hetzij digitaal of gedrukt.

§ 15.3. Het model, noch de ouders of voogd hebben exclusiviteitsrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl, noch op de bewerkingen die op de foto’s worden toegepast.

§ 15.4. De opdrachtgever heeft het recht om de werken te gebruiken en te reproduceren voor persoonlijke doeleinden.

De totale factuurprijs omvat het recht van de opdrachtgever om de werken te gebruiken en te reproduceren voor persoonlijke doeleinden. Reproductie van enig werk voor persoonlijke

doeleinden door de opdrachtgever is slechts toegestaan conform de bepalingen van artikel 21 en 22 van de Belgische Auteurswet. Het gebruiksrecht is persoonlijk en mag in geen geval worden overgedragen, behoudens schriftelijke toestemming door de fotograaf.

§ 15.5. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, door de fotograaf schriftelijk bevestigd, vergoedt het honorarium van de fotograaf haar tijd, ervaring, investeringen en afstand van reproductierechten in haren hoofde slechts voor de uitdrukkelijk overeengekomen exploitatiewijze, -vorm, -bestemming, en territoriale reikwijdte en voor de duur van één jaar. Bij ontstentenis van dergelijke bepaling in de overeenkomst heeft de fotograaf het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van de foto’s tot schriftelijke overeenkomst omtrent deze punten. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de foto’s en ander beeldmateriaal door derden.

§ 15.6. Het is voor beide partijen verboden de foto’s commercieel te exploiteren, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Ingeval de foto’s worden gemaakt voor commerciële doeleinden, zoals reclame, folders, advertenties of andere vormen van publiciteit, dan mogen de foto’s enkel worden gebruikt door de handelaar/ rechtspersoon, voor de enkele doeleinden en binnen het territorium zoals omschreven in de overeenkomst, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming door de fotograaf. Indien de foto’s gebruikt worden om commercieel te exploiteren, kan de fotograaf hier een meerprijs voor vragen.

§ 15.7. De opdrachtgever verbindt er zich toe elke toegestane exploitatie van het foto- en beeldmateriaal, alsook iedere reproductie gepaard te laten gaan met de vermelding

“© Fotografils – Ilse Wagemakers”. Het is de opdrachtgever verboden de foto’s op welke manier dan ook te wijzigen. Onder wijzigen wordt verstaan: bijsnijden, aanpassen van kleuren en contrasten of andere visuele wijzigingen.

§ 15.8. De fotograaf behoudt in alle omstandigheden het volle eigendomsrecht op al het foto- en ander beeldmateriaal dat aan de opdrachtgever wordt geleverd inclusief de eigendom van de digitale bestanden, het cliché, de matrijzen en andere dragers,

zelfs bij tijdelijke terbeschikkingstelling hiervan aan de opdrachtgever.

§ 15.9. Bij iedere inbreuk op het auteursrecht zoals, maar niet beperkt tot, ieder gebrek aan vermelding van de verwijzing “© Fotografils – Ilse Wagemakers” op enige toegestane reproductie

van een auteursrechtelijk beschermd werk van de fotograaf, komt de fotograaf een schadevergoeding toe van tenminste 100% van de door de fotograaf gebruikelijke gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overig geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

§ 15.10. De opdrachtgever mag in géén geval foto’s doorgeven aan derde partijen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de fotograaf. Voor elke mogelijke publicatie moet de fotograaf haar goedkeuring geven. De fotograaf behoudt zich het recht om bijkomende vergoedingen te vragen n.a.v. auteursrechten bij publicaties.

 

ARTIKEL 16 | SANCTIES SOFAM

 

§ 16.1. Bij enige inbreuk op art. 15 is de fotograaf gerechtigd om  een schadevergoeding te vorderen, minstens zoals voorzien in het SOFAM-tarief, onverminderd het recht een hogere schadevergoeding te vorderen:

Bij reproductie zonder voorafgaande toestemming:

Wanneer het werk zonder voorafgaande toestemming van de auteur en/of zijn rechthebbende wordt gereproduceerd wordt er een schadevergoeding van 200% van het basisrecht volgens SOFAM-tarief met een minimum van 123, 95 EUR per reproductie voorzien.

Bij reproductie zonder naamsvermelding:

Wanneer een werk zonder naamsvermelding van de auteur en/of zijn rechthebbende wordt gereproduceerd, wordt er een schadevergoeding van 100% van het basisrecht volgens SOFAM-tarief met een minimum van 123,95 EUR per reproductie voorzien.

Bij reproductie met verkeerde naamsvermelding:

Wanneer een werk een naamtekening draagt met een andere naam dan deze van de auteur en/of zijn rechthebbende, wordt er een schadevergoeding van 300% van het basisrecht volgens SOFAM-tarief met een minimum van 123, 95 EUR per reproductie voorzien.

Bij schending van de integriteit van een werk:

In geval van wijziging van het werk, wordt er een

schadevergoeding van 200% van het basisrecht volgens SOFAM-tarief met een minimum van 123, 95 EUR per reproductie voorzien.

De gebruiker zal eveneens een bijkomende vergoeding betalen gelijk aan de reële kost van opzoekingen, vaststellingen, proces-verbaal, verplaatsingen, aanschaffing van overtuigingsstukken door SOFAM, als alle andere reële kosten uitgezet door SOFAM omwille van zijn inbreuk, met een minimum van € 123,95.

 

ARTIKEL 17 | PORTRETRECHT

 

§ 17.1. De fotograaf heeft het recht de foto’s te publiceren voor persoonlijke, niet-commerciële en promotionele doeleinden. Beeldmateriaal gemaakt door de fotograaf kan te allen tijde gepubliceerd worden op de website van de fotograaf of op sociale netwerksites waarop de fotograaf actief is. Ook voor portfolio’s, beursmateriaal, tentoonstellingen en/of fotowedstrijden, advertenties of publicaties in printvorm of op het internet. Deze opsomming is niet limitatief.

Indien het model géén toelating verstrekt tot dit recht moet, binnen 8 werkdagen na afloop van de fotosessie, de fotograaf hiervan op de hoogte gesteld worden via e-mail.

 

ARTIKEL 18 | GEGEVENSVERWERKING

 

§ 18.1. De fotograaf verbindt zich ertoe de gegevens van de opdrachtgever die nodig zijn om optimaal diensten te kunnen verlenen, veilig te verwerken en gebruiken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De opdrachtgever kan de privacyverklaring in detail raadplegen via https://www.fotografils.be/privacyverklaring. Hier kan de opdrachtgever nagaan op welke manier zijn persoonsgegevens verzameld worden en wat zijn rechten hieromtrent zijn.

§ 18.2. De fotograaf zal alleen gegevens van de opdrachtgever verzamelen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

De gegevens zullen, voor zover toegestaan bij wet, worden gebruikt voor de bedrijfsvoering van de fotograaf en zullen niet langer worden opgeslagen dan noodzakelijk voor die bedrijfsvoering. Bij het aangaan van een overeenkomst geeft de opdrachtgever de toestemming aan de fotograaf voor het gebruik en opslag van zijn (persoons)gegevens voor genoemde doeleinden.

§ 18.3.De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte (persoons)gegevens en verwittigt de fotograaf als er wijzigingen zijn.

§ 18.4. De fotograaf is gerechtigd om de (persoons)gegevens van de opdrachtgever aan derden te verstrekken indien:

- dit nodig is voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst

- de fotograaf een kredietrapport wil laten opstellen

- de fotograaf een invordering tegen de opdrachtgever instelt

- de fotograaf daartoe gehouden is op grond van de wet of regelgeving.

§ 18.5.De fotograaf en de opdrachtgever verbinden zich ten opzichte van elkaar om alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geheim te houden, gedurende de looptijd van de overeenkomst en nadien. Dit geldt ook voor niet actief verstrekte geheimen, zoals bedrijfsgeheimen.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van wettelijke bepalingen of een rechterlijke uitspraak één van de partijen verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. Schending van dit artikel geeft aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding.

 

ARTIKEL 19 | BEWARING VAN DE BESTANDEN

 

§ 19.1. De foto’s die door de fotograaf werden gemaakt, worden minimaal 30 dagen na factuurdatum digitaal bewaard.

§ 19.2. De fotograaf zal onder geen enkel beding gehouden zijn tot het betalen van enige schadeloosstelling aan de opdrachtgever in geval van gegevensverlies door overmacht.

 

ARTIKEL 20 | WIJZIGING VOORWAARDEN

 

§ 20.1. De fotograaf kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen. De wederpartij dient regelmatig kennis te nemen van de toepasbare voorwaarden.

 

ARTIKEL 21 | TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

 

§ 21.1. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor elk geschil aangaande de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden en/of voortvloeiend uit een rechtsbetrekking tussen de fotograaf en de opdrachtgever, zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.